24.4.2014

Kamu Hizmet Standartları

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü​

GIDA VE YEM ŞUBESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI
SUNULAN HİZMETİN ADIBAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELERHİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Gıda İşyeri Çalışma İzin ve Sicil Belgesi Verilmesi

1-Dilekçe

2-Bağlı olduğu meslek kuruluşundan üyelik veya faaliyet belgeleri

3-Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi veya noter onaylı sureti

4-İmza sirküleri sureti

5-Gayrisıhhî Müessese Ruhsatı veya noter onaylı nüshası

6-Kapasite raporu

7-Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, meslek odası kayıt belgesi

8-Katkı maddesi kullanılacak ise kullanım amacı ve yüzde miktarı

2 İş günü

Üretim İzin Belgesi Verilmesi

 

 

 

1-Dilekçe

2-Gıda sicil belgesinin noter onaylı sureti

3-Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, meslek odası kayıt belgesi

4-Marka Tescil Belgesi

5-Üretilecek ürünün bileşen listesi ve bileşen miktarı

6-Üretim teknolojisi, üretim akış şeması

7-Türk Gıda Kodeksine uygun etiket örneği

8-Beyanname belgesi

2 İş günü

Yem Fabrikası Üretim Ruhsat Belgesi

Verilmesi

1-Dilekçe

2-Bağlı olduğu meslek kuruluşundan üyelik veya faaliyet belgesi

3-Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi veya noter

4-İmza sirküleri sureti

5-Proforma Fatura

6-Kapasite raporu

7-Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, meslek odası kayıt belgesi

8-Vaziyet planı

9- Makine Yerleşim planı

10- Belge ücretinin İl Md. döner sermaye işletmesi hesabına yatırıldığına dair dekont

11- İş akış diyagramı

12-Tapu

13-Ticaret sicil gazetesi örneği

14-Vergi Levhası onaylı nüshası

2 İş günü

Yem Satış ve Depolama Ruhsat Belgesi Verilmesi

1-Dilekçe

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3-Bayilik yerinin ve/veya deponun açık adres

4-Vergi levhasının aslı ya da örneği

5-Bayilik belge ücretinin İl Md. döner sermaye işletmesi hesabına yatırıldığına dair dekont

2 İş günü

 

İlk Müracaat Yeri

İl Gıda, ​Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

​İkinci Müracaat Yeri

Aksaray Valiliği

İsimBestami ZabunİsimTolga POLAT
Unvanİl MüdürüUnvanVali Yardımcısı
Tel0382 2172207Tel0382 2135021-22
Fax0382 2132907Fax0382 2134422
E Postaaksaray@tarimnet.gov.trE Postaaksaray@icisleri.gov.tr

Bi​​tkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü​

BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBESİ
KAMU HİZMET STANDARTLARI
SUNULAN HİZMETİN ADIBAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELERHİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Mazot Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Primi

1-Başvuru Dilekçesi

2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3-Tapu Kaydı

4-Ziraat Odası Kaydı

5-Arazi Bilgi Formu

6-Tarımsal Faaliyet Bilgi Formu

1 Saat

Yem Bitkileri Desteklemesi

1-Başvuru Dilekçesi

2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3-Tapu Kaydı

4-ÇKF

5-Tohum Faturası

6-Kira Sözleşmesi

​1 İş Günü

 

Sertifikalı Tohum Kullanımı

1-Başvuru Dilekçesi

2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3-Tapu Kaydı

4-Alınan Tohuma Ait Sertifika

5-Sertifikalı Tohum Talep Formu

6-ÇKF

7-Tohum Faturası

8-Kira Sözleşmesi

1 saat

Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve

Perakende Satış Bayiliği

1-Başvuru dilekçesi

2-Diploma veya Mezuniyet Belgesinin kurumca onaylı sureti

3-6.maddenin 1.fıkrası c. bendinde belirtilen hizmet süresini göster belge

4-Bayilik ve Toptancılık yapılacak yerin açık adresi

5-TC Kimlik numarası beyanı

6-İki adet vesikalık fotoğraf

7-Ziraat Mühendisleri Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge(Ziraat Mühendisleri için)

15 İş Günü

Zirai Mücadele Alet ve Makineleri

Bayilik Belgesi

 

1-Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti

2-Adına belge düzenlenecek kişi Sorumlu Müdür ise iş yeri sözleşmesi

3-Başvuruyu yapan firma veya şahsın Ticaret Sicil Kayıt Belgesi

4-Kimlik Belgesi Fotokopisi

5-İkametgâh Belgesi

6-İki adet vesikalık fotoğraf

7-Bayilik yapılacak yerin veya deponun açık adresi

15 İş Günü

Zirai Mücadele Serbest Ziraat

Mühendisi Belgesi

 

1-Diploma veya Muadelet Belgesi veya örneği

2-Ticaret Sicil Kayıt Örneği

3-Sahip olduğu mücadele makineleri ve mücadele malzemeleri miktarı

4-Faaliyette bulunacağı muhtemel bölge

5-İş yerinin açık adresi

6-İki adet vesikalık fotoğraf

7-Adına belge düzenlenecek kişi sorumlu müdür ise iş sözleşmesi

1 ay

Gübre Üretim İzni

1-Başvuru Dilekçesi

2-Ayrıntılı Üretim Prosesi

3-Gayri sıhhi müessese açılma ruhsatı

4-Varsa deneme raporları

5-Yetkili teknik elemanın noter tasdikli diploma sureti

6-TÜGEM Lisans ve Tescil Belgeleri müracaat formu

7-Vergi levhası

8-Oda sicil Faaliyet Belgesi

9-İmza Beyannamesi

5 İş Günü

 

Prim Uygulamaları

1-ÇKS beyanları esas alınarak prim uygulamaları kapsamındaki ürünler (Ayçiçeği, Kütlü pamuk, Soya fasulyesi, Kanola, Dane mısır, Aspir ) ÇKS ye kayıtlı olmak şartıyla kayıt altına alınır

2-Başvuru Dilekçesi

3-Ürün Satış Belgeleri (Fatura, Müstahsil Makbuzu) Borsa Tescil

4-Formlar

5-Başvuru Dilekçesi

6-Taahhütname

7-Prim Kayıt Formu

8-Arazi Kontrolleri Beyan

1 saat​

 

İlk Müracaat Yeri

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

​İkinci Müracaat Yeri

Aksaray Valiliği

İsimBestami ZabunİsimTolga POLAT
Unvanİl MüdürüUnvanVali Yardımcısı
Tel0382 2172207Tel0382 2135021-22
Fax0382 2132907Fax0382 2134422
E Postaaksaray@tarimnet.gov.trE Postaaksaray@icisleri.gov.tr

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBESİ

KAMU HİZMET STANDARTLARI

SUNULAN HİZMETİN ADIBAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELERHİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Kooperatif Proje Uygulaması (Program Teklifi)

1-Dilekçe,

2-Yönetim Kurulu Kararı

3-Genel Kurul Tutanağı

4-Bilânço

5-Üst Birlik Üyelik Yazısı

1 Saat

Kooperatif Ana Sözleşme Madde Değişikliği

1-Başvuru Dilekçesi (Yönetim Kurulunca)

2-Yönetim Kurulu Kararı (Noter Tasdikli)

3-Ana sözleşme Madde Değişikliği Metni (Eski ve yeni 5 nüsha)

4- İcraat Fişi Mutemet Alındı Belgesi

1 gün

 

Kooperatif Kuruluşu

1-Başvuru Dilekçesi,

2-Kurucuların vukuatlı nüfus kayıt örnekleri ve ikamet ikametgâh belgeleri, Adli sicil

belgesi

3-İcraat Hesap Fişi Mutemet Alındı Belgesi.

1 saat

Kooperatif Genel Kurulu

1-İlan Gündem-Askı Tutanağı

2-Haziran (Ortaklar Listesi)

3-Bilanço      

4-İmza Sirküsü             

15 İş günü

Tarımsal Üretici Birlikleri Kuruluşu

 

 

 

1-Dilekçe

2-Üye Listesi

3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4-Çiftçi Belgesi

5-Kapasite Raporu

6-Tüzük

7-İcraat Hesap Fişi Mutemet Alındı Belgesi

15 İş günü

Tarımsal Üretici Birlikleri Genel Kurulu Temsilci Talebi Başvuru

 

1-Başvuru Dilekçesi,

2-İlan Gündem (Mahalli Gazetede yayınlanacak.)

3-Yönetim Kurulu İmza Sirküleri

1 ay

Kooperatif Üst Birlik Kuruluşu

1-Dilekçe

2-Üye Listesi

3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4-Çiftçi Belgesi

5-Kapasite Raporu

6-Tüzük

7-İcraat Hesap Fişi Mutemet Alındı Belgesi

​5 İş Günü

 


 

İlk Müracaat Yeri

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

​İkinci Müracaat Yeri

Aksaray Valiliği

İsimBestami ZabunİsimTolga POLAT
Unvanİl MüdürüUnvanVali Yardımcısı
Tel0382 2172207Tel0382 2135021-22
Fax0382 2132907Fax0382 2134422
E Postaaksaray@tarimnet.gov.trE Postaaksaray@icisleri.gov.tr

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü​

KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBESİ

KAMU HİZMET STANDARTLARI

SUNULAN HİZMETİN ADIBAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELERHİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Tarımsal Yayım ve
 Danışmanlık Hizmetlerine
Destekleme Ödemesi Yapılması

 

1-Başvuru formu ve taahhütname

2-Hizmet alım satım faturası veya serbest alım makbuzu

3-Nüfus cüzdan fotokopisi

4-ÇKS, AKS, Su ürünleri yetiştiricilik belgesi, hayvan pasaportu gibi belgelerden biri

1 iş günü

Tabii Afet Hasar Tespiti

 

Başvuru Dilekçesi

5 İş Günü

 

İlk Müracaat Yeri

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

​İkinci Müracaat Yeri

Aksaray Valiliği

İsimBestami ZabunİsimTolga POLAT
Unvanİl MüdürüUnvanVali Yardımcısı
Tel0382 2172207Tel0382 2135021-22
Fax0382 2132907Fax0382 2134422
E Postaaksaray@tarimnet.gov.trE Postaaksaray@icisleri.gov.tr

Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü​

TARIMSAL ALTYAPI VE ARAZİ DEĞERLENDİRME ŞUBESİ

KAMU HİZMET STANDARTLARI

SUNULAN HİZMETİN ADIBAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELERHİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Tarımsal Yapı İzni

1-Dilekçe

2-1/ 5.000 lik Harita

3-1/25.000 lik Harita

4-Tapu Kaydı

5-Makbuz

6-Vaziyet Planı

7-Taahhütname

5 İş Günü

Tarım Dışı Arazi Kullanım İzni

1-Dilekçe

2-1/ 5.000 lik Harita

3-1/25.000 lik Harita

4-Tapu Kaydı

5-Makbuz

6-Vaziyet Planı

7-Taahhütname

5 İş Günü

İlk Müracaat Yeri

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

​İkinci Müracaat Yeri

Aksaray Valiliği

İsimBestami ZabunİsimTolga POLAT
Unvanİl MüdürüUnvanVali Yardımcısı
Tel0382 2172207Tel0382 2135021-22
Fax0382 2132907Fax0382 2134422
E Postaaksaray@tarimnet.gov.trE Postaaksaray@icisleri.gov.tr

 

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü​

HAYVAN SAĞLIĞI, YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBESİ

KAMU HİZMET STANDARTLARI

SUNULAN HİZMETİN ADIBAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER​HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Suni Tohumlamadan Doğan Buzağıların Desteklemesi

1-Başvuru Dilekçesi

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3-Türkvet İşletme Tescil Belgesi

4-Ziraat Bankası Hesap Cüzdanı Fotokopisi

1 saat

Anaç Manda Desteklemesi

1-Dilekçe

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3-Türkvet İşletme Tescil Belgesi

4-Manda Pasaportları(Şap Aşılaması ve İşletme Kayıt Tarihi İçin)

1 saat

Anaç Sığır Desteklemesi

İl ve İlçe Müdürlükleri Örgütlerden Ekinde Başvuruda Bulunan Üyelerinin Listesi İle Merkez Birliklerinden Alınan İcmal Hazırlama Yetkisi Bulunan Yetiştirici Örgütlerinin Başvuru Dilekçesi

1 saat

Suni Tohumlama

Makbuzu Verilmesi

Kullanımı Biten Makbuzların Teslimi

1 saat

Suni Tohumlama İzni

1-Dilekçe
2-Diploma

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4-Muayenehane Ruhsatı

5-Suni Tohumlama Sertifikası

6-Taahhütname

2 saat

Hastalık Çıkış ve Sönüş İşlemleri

Başvuru dilekçesi veya şifahi bildirim

Kordon Süresi

Hayvan Hastalıkları İle Mücadele ve Aşılama Çalışmaları

Başvuru(Yazılı-sözlü)

Bakanlıkça belirlenen sürede

Yetiştirici Belgesi

Başvuru dilekçesi

1 İş Günü

Arı İşletmelerine Tescil Belgesi Verilmesi

1-Müracaat Formu

2-İkametgâh Belgesi

3-Nüfus Cüzdan Örneği

4-Menşei şahadetnamesi

7 İş Günü

Kuluçkahane

Damızlık Kümes İşletmesi Çalışma İzin Belgesi Verilmesi

1-Yapı Kullanma İzni

2-ÇED. Raporu

3-Personel Listesi

4-Şirket İse Ticari Sicil Gazetesi

5-İşletmede Çalışacak Teknik Personelinin Oda Kayıt Belgesi

6-Tekn.Müd. Ve Sor. Vet. Hekim Sözleşmesi

45 İş Günü

Kuluçkahane Damızlık Kümes İşletmesi Yer Seçim Raporu

1-Beyanname

2-Tapu Sureti

3-Arazinin Plan Kroki ve çapını gösteren belge

4- İşletmenin kurulacağı arazinin aidiyetini gösteren bir belge

45 İş Günü

Kuluçkahane Damızlık Kümes İşletmesi Kuruluş İzni

1-Yapı Ruhsatı

2-Vaziyet Planı

3-Yapı Ruhsatı ( 1/500 Veya 1/1000 )

4-Mimari Proje ( 1/50 Veya 1/100 )

5-Belediyeden Onaylı İmar Planı

6-İş Akım Şeması

30 İş Günü

Hayvancılık İşletmeleri Yer Seçim Raporu

1-Başvuru Dilekçesi

2-Bu Yönetmeliğin Ek-4'üne uygun olarak doldurulmuş beyanname.

3-Hayvancılık işletmesi kurulacak arazinin plan krokisi ve çapı.

4-İşletmenin kurulacağı arazinin aidiyetini gösteren bu Yönetmeliğin Ek-5'indeki belgelerden biri

28 İş Günü

Hayvancılık İşletmelerine Kuruluş İzni Verilmesi

1-Başvuru Dilekçesi

2-Yer seçimi raporuna göre imar planı kararı gereken işletmelerin 2.11.1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan onaylı imar planı.

3-İşletmenin yerini belirleyen; yerleşim yeri ve çevresini gösteren, ilgili imar kuruluşunca tasdik edilmiş 1/500 veya 1/1000 ölçekli vaziyet planı.

4-İşletmeye ait tüm bölümleri içeren detaylı, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış plan, kesit ve görünüşleri içeren 1/50 veya 1/100 ölçekli il Müdürlüğü'nün proje birimleri tarafından teknik yönden incelenerek, uygun bulunduğu onaylanan bir adet mimari proje.

5-Kuruluş işlemlerine ilişkin iş akım şeması-termin planı ve açıklama raporu.

6-ÇED görüşü

90 İş Günü

Hayvancılık İşletmelerine Çalışma İzni Verilmesi

1- Başvuru Dilekçesi

2-Yapı kullanım izni

3-Çalışma izni alacak işletmenin bir şirkete ait olması halinde şirketin kuruluşunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.

4-Çalışma izni alacak işletmede çalışacak teknik personelin ilgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair meslek odasınca verilen belge, yabancı uyrukluların ise ilgili meslek odasına geçici üyelik belgesi.

5-Domuz işletmelerindeki hayvanların nerede kestirileceği, etlerinin bütün ve yarım gövde, parçalanmış karkas, kemikli, kemiksiz, yağlı ve yağsız etlerin pazarlama şekli ve nerelere pazarlanacağına ilişkin yazılı belge.

6-Domuz etlerinin kıyma halinde pazarlanması ve sucuk, salam, sosis, kavurma ve benzeri işlenmiş ürünlerde kullanılması izne tabi olduğundan bu doğrultuda alınan izin belgesi.

90 gün–365 gün

Veteriner Hekim Muayenehane Ruhsatı Verilmesi

1-Başvuru dilekçesi

2-Diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti

3-Varsa ihtisası gösterir belgenin noter onaylı sureti

4-Nüfus cüzdan sureti

5-İkametgâh belgesi

6-3 adet fotoğraf

7-Muayenehanenin bölümlerini gösterir teknik resim Kurallarına göre çizilmiş mimar veya inşaat mühendisi tarafından hazırlanmış onaylı plan

8-Veteriner hekimler odasından yeni tarihli oda kayıt belgesi ve sakıncası yoktur kâğıdı

90 gün–365 gün

Veteriner İlaç Satma Ve Bulundurma Ruhsatı Verilmesi

1-Başvuru dilekçesi

2-Diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti

3-Varsa ihtisası gösterir belgenin noter onaylı sureti

4-Nüfus cüzdan sureti

5-İkametgâh belgesi

6-3 adet fotoğraf

7-Muayenehanenin bölümlerini gösterir teknik resim Kurallarına göre çizilmiş mimar veya inşaat mühendisi tarafından hazırlanmış onaylı plan

8-Veteriner hekimler odasından yeni tarihli oda kayıt belgesi ve sakıncası yoktur kâğıdı

7 İş Günü

Veteriner Hekim Poliklinik Ruhsatı Verilmesi

1-Başvuru dilekçesi

2-En az 2 vet-hekim olma koşulu

3-Noterden şirket veya adi ortaklık sözleşmesi

4-Noterden sorumlu yönetici ve vet-hekim için sözleşme

Her bir veteriner hekim için:

5-Diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti

6-Varsa ihtisası gösterir belgenin noter onaylı sureti

7-Nüfus cüzdan sureti

8-İkametgâh belgesi

9-3 adet fotoğraf

10-Polikliniğin bölümlerini gösterir teknik resim kurallarına göre çizilmiş mimar veya inşaat mühendisi tarafından hazırlanmış onaylı plan

11-Veteriner hekimler odasından yeni tarihli oda kayıt belgesi ve sakıncası yoktur kâğıdı

7 İş Günü

Aşı Serum Ve Biyolojik Madde Depo Uygunluk Belgesi Verilmesi

1-Başvuru dilekçesi

2-Beyanname

3-Sorumlu veteriner hekim ile 1 yıllık noter sözleşmesi

4-2 adet fotoğraf

5-Veteriner hekim diploma sureti noter onaylı

6-Veteriner hekim oda kayıt belgesi

7-Bayilik sözleşmesi veya üretici, ithalatçı ise bunu belirtir belge

14 İş Günü

Ev Ve Süs Hayvanı Satış, Bakım Yeri Ve Köpek Eğitim Çiftliği

Ruhsatı Verilmesi

1-EK–1 'e uygun olarak işyeri sahibi tarafından doldurulmuş başvuru dilekçesi.

2-İşyerinin tüm bölümlerini içeren detaylı, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış onaylı bir adet projesi,

3-Bağlı bulunduğu belediyeden su kullanma belgesi, şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde, içme ve kullanma suyu temin projesi ile resmi kurumlarca usulüne uygun olarak alınmış su numunelerinin bakteriyolojik ve kimyasal analiz sonuçlarını gösterir rapor, derin kuyulardan suyun temin edilmesi halinde ise, Devlet Su İşlerinden alınacak kuyu suyu kullanma belgesi ve analiz raporu,

4-Sorumlu veteriner hekimle; bağlı bulunduğu bölge veteriner Hekimler Odasından alınmış Oda Kayıt Belgesi üzerine, an az bir yıllık yapmış noter onaylı iş sözleşmesi;

5-Yangın ve patlamalar için gerekli önlemin alındığına dair İtfaiye Müdürlüğünden alınmış belge.

6-Eğitim yerlerinde görev yapacak uzman eğitimcinin; noter tasdikli uzmanlık belgesi sözleşmesi,

7-Ev ve Süs Hayvanları konulu Eğitim çalışmasına katıldığına dair Sertifika.

8-İşyerinin vaziyet planı

60 İş Günü

Hayvanların Kayıt Altına Alınması

1-Başvuru Dilekçesi

2-Küpe Kontrolü

3-Belgelerin Tamlığı

10 İş Günü

Hayvan Pazaryerlerinin Ruhsatlandırılması

1-Başvuru Dilekçesi

2-Açılma Raporu

3-İçme Suyu Kullanım Sayısı

4-Vaziyet Planı

5-Proje

6-Sorumlu Veteriner Hekim İstihdam Yazısı

7-Nazım İmar Planı

8-Kroki

9-Tapu Fotokopisi

10-Tesis Kurma Raporu

11-Yapı Ruhsatı

12yer Planı

13-Encümen Kararı

14-Fosseptik Planı

1 İş Günü

Hayvan Ve Hayvan Maddeleri Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu Alma İşlemi

1-Menşe Şahadetnamesi

2-Sığırlarda Pasaport

3-Çift Tırnaklılarda Şap Aşısı

4-Tek Tırnaklılarda Kimlik Belgesi

5-Dezenfeksiyon Belgesi

6-Hayvan Maddeleri İçin Fatura

7-Kedi Ve Köpek İçin Aşı Karnesi

90 İş Günü

Arı Konaklama Belgesi

1- Başvuru Dilekçesi

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi

2-Arıcılık Kimlik Belgesi

3-Veteriner sağlık sevk belgesi

4-konakladığı yer sahibi ile anlaşma belgesi

5-AKS kayıt belgesi

7 iş günü

Arılı Kovan Desteklemesi

1-Başvuru formu ve taahhütname

2-Arılık ve koloni bildirim formu

3-Konaklama belgesi

4-Veteriner yol sevk belgesi

7 iş günü

İlk Müracaat Yeri

İl Gıda, ​Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

​İkinci Müracaat Yeri

Aksaray Valiliği

İsimBestami ZabunİsimTolga POLAT
Unvanİl MüdürüUnvanVali Yardımcısı
Tel0382 2172207Tel0382 2135021-22
Fax0382 2132907Fax0382 2134422
E Postaaksaray@tarimnet.gov.trE Postaaksaray@icisleri.gov.tr​
''